តារាងឈ្មោះធនាគារ និងអ្នកទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ

Download Game Files

ឈ្មោះធនាគារ លេខគណនេយ្យ ឈ្មោះអ្នកគណនេយ្យ របៀបនៃការផ្ទេរ
ABA 000 264 912 SongHak Sim Trensfer Account
Wing 085 282 226 Kim Sour Wing To Wing
True Money 085 282 226 Account True Money Account
Any agency 085 282 226 Swords Legends Wing, True Money, Emoney to 085 282 226
Acleda Toanchet KHR-1316-3255-6
USD-1316-3256-4
Donate to Swords Legends Toanchet to Toanchet

សំគាល់ ៖ ថតរូបដែលបានផ្ញើរ និងឈ្មោះHero ចូលទៅកាន់ហ្វេសបុកផេក បន្ទាប់ពីបានផ្ទេររួចរាល់

រង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីការឧបត្ថម្ភ

ទឹកប្រាក់ដែលបានឧបត្ថម្ភ(KH = USD) School Book ដែលទទួលបាន រង្វាន់ផ្សេងៗទៀត
20 000 KHR = 5USD 5 000 Normal
40 000 KHR = 10USD 10 000 Normal
120 000KHR = 30USD 15 000 VIP = 1
200 000KHR = 50USD 30 000 VIP = 2
400 000KHR = 100USD 75 000 VIP = 3
Last Updated: 11 Apr 2020.
Logo

Jx2 - swordslegends.com