ទាញយកកម្មវិធីដើម្បីលេង

ប្រិយមិត្តថ្មីធ្វើ​ការទាញយក

SwordsLegendsII 10.04.02 => Google Drive Link 1

សូមធ្វើការទាញយកតាម តំណរភ្ជាប់ណាមួយ ប្រសិនបើ ឃើញ =>If you warned by Google that the download limit is too limited, you should log in to your google account to download<= ចឹងសូមប្រើគណនេយ្យGmail ទើបអាចទាញយកបាន ឬ ប្រើ Google Drive Link ផ្សេងទៀត។

SwordsLegendsII 10.04.02 => Google Drive Link 2

សូមធ្វើការទាញយកតាម តំណរភ្ជាប់ណាមួយ ប្រសិនបើ ឃើញ =>If you warned by Google that the download limit is too limited, you should log in to your google account to download<= ចឹងសូមប្រើគណនេយ្យGmail ទើបអាចទាញយកបាន ឬ ប្រើ Google Drive Link ផ្សេងទៀត។

SwordsLegendsII 10.03 => Google Drive Link 3

សូមធ្វើការទាញយកតាម តំណរភ្ជាប់ណាមួយ ប្រសិនបើ ឃើញ =>If you warned by Google that the download limit is too limited, you should log in to your google account to download<= ចឹងសូមប្រើគណនេយ្យGmail ទើបអាចទាញយកបាន ឬ ប្រើ Google Drive Link ផ្សេងទៀត។

កម្ម​វិធី​ជំនួយ​ផ្សេងៗ

អ្នកប្រើwindow XP ត្រូវតំឡើង Dotnet framwork(3.5) ទើបអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព(AutoUpdate.exe)បាន។
ហើយចំពោះអ្នកប្រើ Window 7​ ត្រូវតំឡើង Dotnet framwork(4.0) ទើបអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព(AutoUpdate.exe)បាន។
ចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន ត្រូវការជួយរៀបចំកម្មវិធីកុំព្យូទ័រពីចម្ងាយនោះ ត្រូវតម្លើងកម្មវិធី(Teamviewer)ហើយ ថតលេខ ID និង Password ឆាតចូលក្នុងហ្វេសបុកផេក នោះក្រុមការងារនឹងជួយដោះស្រាយពេលគាត់Online

Dot Net Framework(3.5)
Dot Net Framework(4.0)
Teamviewer(Remote Control)
Guildeline - How to register and download