ទាញយកកម្មវិធីដើម្បីលេង

ទំហំកុំព្យូទ័រដែលត្រូវប្រើ

ទំហំកុំព្យូទ័រទាបបំផុតដែលប្រើបាន

ទំហំកុំព្យូទ័រដែលល្មមប្រើបាន

  • WindowsXP SP2, DX9
  • CPU P4 >2GHz
  • RAM 256MB
  • VGA RAM 64MB
  • WindowsXP S2, DX9 or better
  • CPU Dual Core >2GHz
  • RAM 1GB
  • VGA RAM 128 MB

ប្រិយមិត្តថ្មីធ្វើ​ការទាញយក

សម្រប់ប្រិយមិត្តថ្មី ដែលទើបលេងនោះសូមទាញយកតែ Client ទំហំ4.4GB តែមួយនឹងហើយ ធ្វើការ Extract ហើយ សូមចុចលើ SL_AUTOUPDATE.exe ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី។

SwordsLegends Client (4.4 GB)

ប្រិយមិត្តចាស់ ទាញយកកម្មវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

សម្រាប់ប្រិយមិត្តចាស់ ធ្វើរការទាញយកឯកសារពីរខាងក្រោម រួចហើយពន្លា(extract)ដាក់ចូលក្នុង Folder ដែលលេងពីមុន ហើយធ្វើការចុចលើ AutoUpdate.exe ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Client

Auto Update(1.76MB)
Fix Old Clients(See New Item)

កម្ម​វិធី​ជំនួយ​ផ្សេងៗ

អ្នកប្រើwindow XP ត្រូវតំឡើង Dotnet framwork(3.5) ទើបអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព(AutoUpdate.exe)បាន។
ហើយចំពោះអ្នកប្រើ Window 7​ ត្រូវតំឡើង Dotnet framwork(4.0) ទើបអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព(AutoUpdate.exe)បាន។
ចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន ត្រូវការជួយរៀបចំកម្មវិធីកុំព្យូទ័រពីចម្ងាយនោះ ត្រូវតម្លើងកម្មវិធី(Teamviewer)ហើយ ថតលេខ ID និង Password ឆាតចូលក្នុងហ្វេសបុកផេក នោះក្រុមការងារនឹងជួយដោះស្រាយពេលគាត់Online

Dot Net Framework(3.5)
Dot Net Framework(4.0)
Teamviewer(Remote Control)