ទាញយកកម្មវិធីដើម្បីលេង

ទំហំកុំព្យូទ័រដែលត្រូវប្រើ

ទំហំកុំព្យូទ័រទាបបំផុតដែលប្រើបាន

ទំហំកុំព្យូទ័រដែលល្មមប្រើបាន

  • WindowsXP SP2, DX9
  • CPU P4 >2GHz
  • RAM 256MB
  • VGA RAM 64MB
  • WindowsXP S2, DX9 or better
  • CPU Dual Core >2GHz
  • RAM 1GB
  • VGA RAM 128 MB

ប្រិយមិត្តថ្មីធ្វើ​ការទាញយក

Patch 10.08 (SM Girl)
SwordsLegends Client 10.08 (4.4 GB)

សូមទាញយកតែ Client ទំហំ4.4GB តែមួយនឹងហើយ ធ្វើការ Extract
ហើយ សូមចុចលើ AUTOUPDATE.exe ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី។

Direct Download

Telegram Channel

សូមទាញយកតែ Client ទំហំ4.4GB តែមួយនឹងហើយ ធ្វើការ Extract
ហើយ សូមចុចលើ AUTOUPDATE.exe ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី។

ប្រិយមិត្តចាស់ ទាញយកកម្មវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

Auto Update(1.76MB)

ទាញយករួចពន្លា(extract)ដាក់ចូលក្នុង Folder ដែលលេងពីមុន(SwordsLegends)
ហើយធ្វើការចុចលើ AutoUpdate.exe ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Client

កម្ម​វិធី​ជំនួយ​ផ្សេងៗ

អ្នកប្រើwindow XP ត្រូវតំឡើង Dotnet framwork(3.5) ទើបអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព(AutoUpdate.exe)បាន។
ហើយចំពោះអ្នកប្រើ Window 7​ ត្រូវតំឡើង Dotnet framwork(4.0) ទើបអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព(AutoUpdate.exe)បាន។
ចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន ត្រូវការជួយរៀបចំកម្មវិធីកុំព្យូទ័រពីចម្ងាយនោះ ត្រូវតម្លើងកម្មវិធី(Teamviewer)ហើយ ថតលេខ ID និង Password ឆាតចូលក្នុងហ្វេសបុកផេក នោះក្រុមការងារនឹងជួយដោះស្រាយពេលគាត់Online

Dot Net Framework(3.5)
Dot Net Framework(4.0)
Teamviewer(Remote Control)
Guildeline - How to register and download