ព្រឹត្តិការណ៍

Events Time

Day

Time

Event Name

Everyday 2-3pm Battlefield Resource(Small War)
Everyday 3-4pm Battlefield Main(War Big)
Everyday 7-8pm Battlefield Resource(Small War)
Everyday 8-9pm Battlefield Main(War Big)
Everyday Start 9:30am
Start 2:30pm
Start 9:30pm
Killers Hall
Everyday All Time Killer Map
Everyday All Time Sima Jom Yuan(XY War)