របៀបចូលវៃក្នុង Killer Map - How to fight in Killer Map

ទីកន្លែងនិងNPC ដែលទៅជួប - NPC, and Place to join

NPC Place Number
Killer Map Join Chendu 218/221
1.ជួបNPC - Meet NPC

ទៅ​ជួប​NPC​ដែល​នៅ​ក្រុង​Chendu​ដែល​មានទី​តាំង​នៅ​ខាង​លើ

2.របៀបចូលរួម - Join Event
  • Yes, pick me up PK1
  • Yes, pick me up PK2
  • Yes, pick me up PK3
  • Yes, I want Kill them all
  • No, I don't need any more.
3.ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​ចូល​រួម​ - Process of Event

អ្នកអាចចូលលេងតែម្នាក់ឯង​ឬ​ជា​ក្រុម​បាន​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ជ្រើស​រើស​ទៅ​តាម​ភីខេ​ណាមួយ​ដែលន​អ្នក​ចង់​ចូល​រួម​ដើម្បីសម្លាប់មេ​ឬ​ហេរូដ៏ទៃ​ទៀត​ដែល​ចូល​ក្នុង​Map នេះ។

You can play single or group party with join in the menu above for kill other player and boss to get reward.

4.មេ - Boss
5.រង្វាន់ដែលទទួលបាន - Reward
Event Reward Number
Killer Map S. Legedns Scroll x20

General Manager,
(Swords Legends)