របៀបចុះឈ្មោះបង្កើតAccount ដើម្បីលេងSwordsLegends

របៀបចុះឈ្មោះបង្កើតAccount ដើម្បីលេងSwordsLegends


រូបភាពទម្រង់ចុះឈ្មោះ

1 ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់​ ត្រូវប្រើអក្សរតូច ឬលេខតែប៉ុណ្ណោះ មិនត្រូវប្រើអក្សរធំ ឬសញ្ញាពិសេស។
2 អ៊ីមែល ប្រើអ៊ីមែល ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់​ដើម្បីបើកយកToken ID យកមកបញ្ជាក់ ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក
3 លេខសម្ងាត់ ប្រើលេខ អក្សរ និងលាយសញ្ញាពិសេស ដើម្បីអោយAccount មានសុវត្ថិភាព.
4 បញ្ជាក់លេខសំងាត់ម្ដងទៀត វាយបញ្ចូលឡើងវិញនូវលេខសម្ងាត់នៅក្នុង ជំហានទី៣ ដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញ។
5 បញ្ជាក់Captcha វាយអក្សនៅក្នុងរូប ជាប់ខាងលើ ទៅតាមអក្សរដែលបានបង្ហាញ អក្សរធំវាយធំ អក្សរតូចវាយតូច
6 Register នៅពេលអ្នកបំពេញអក្សរខាងលើ តាមតម្រូវការនឹងត្រឹមត្រូវហើយ សូមចុចRegister..
7 Login នៅពេលអ្នកមានAccount ហើយអ្នកចង់ចូលក្នុងAccount របស់អ្នកដោយចុចលើ login ដើម្បីទៅកាន់ទំព័រLogin.